top of page

Regulamin uczestnictwa w Forum MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
1.    Organizatorem Forum MAGAZYN PRZYSZŁOSCI („Wydarzenia”) jest PROMAG S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-371), ul. Romana Maya 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7780040905, KRS 0000013278, , Kapitał zakładowy: 2 085 000 PLN w pełni opłacony („Organizator”).


2.    Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”). Cena obejmuje prelekcje, a w przypadku wydarzeń stacjonarnych także przerwy kawowe, lunch, parking. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Cena obejmuje wyłącznie prelekcje. 


3.    Uczestnik ma do wyboru 2 ceny biletów na Wydarzenie: bilet promocyjny i bilet standard.


4.    Skorzystanie z zakupu biletu promocyjnego oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Organizatora i Partnerów Wydarzenia, za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości SMS wysyłanych pod numer telefonu podany w formularzu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych w celu przesyłania tych informacji marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Organizatora i Partnerów Wydarzenia, za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu.


5.    Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania biletów VIP do wybranej grupy osób z ceną 0 PLN. Skorzystanie z biletu VIP oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Organizatora i Partnerów Wydarzenia, za pośrednictwem połączeń telefonicznych, wiadomości SMS wysyłanych pod numer telefonu podany w formularzu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych w celu przesyłania tych informacji marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o produktach, usługach oraz ofertach promocyjnych od Organizatora i Partnerów Wydarzenia, za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu.


6.    Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na fakturze pro forma lub na fakturze VAT.


7.    Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.forum.promag.pl oraz www.promag.pl ) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie przycisku „Wyślij zgłoszenie” lub pobranie, wypełnienie i odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) dokumentu jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.


8.    Osoba Zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia.

 
9.    Osoba Zgłaszająca lub Uczestnik mają prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona. Zgłoszenie zastępstwa należy dokonać w formie e-mailowej na adres: marketing@promag.pl. Wskazany zastępca musi zostać zaakceptowany przez Organizatora. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. Uczestnik otrzymuje od Organizatora link do strony ze swoimi danymi osobowymi w celu akceptacji regulaminu oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych i komunikacji marketingowej (jeżeli osoba, którą zastępuje wyraziła taką zgodę).


10.    O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: marketing@promag.pl


11.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż czternaście (14) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na czternaście (14) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.


12.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż czternaście (14) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną Ceną.


13.    Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.


14.    Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt. 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt. 8 i 9 Regulaminu.


15.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu bez podania przyczyny.


16.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prelegenta lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia lub zmiany jego formuły na on-line.


17.    W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena zostanie zwrócona lub - za zgodą podmiotu zgłaszającego – przeznaczona na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.


18.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator zwraca Cenę w pełnej wysokości.


19.    Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.


20.    Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


21.    Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu Zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.


22.    Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.


23.    Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu, którego osoba zgłaszająca działa.


24.    Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
•    dostęp do Internetu,
•    urządzenie końcowe,
•    zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).


25.    O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu.


26.    Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
•    problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
•    niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
•    niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,
•    wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,
•    brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia,
•    nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,
•    inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.


27.    W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim bez zwrotu uiszczonej Ceny.


28.    Administratorem danych osobowych jest PROMAG S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013278, NIP: 7780040905, REGON: 001371023, o kapitale zakładowym: 2 085 000,00 zł, w całości opłaconym. Kontakt w sprawie danych osobowych: ochrona_danych_osobowych@promag.pl.


29.    Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę dot. komunikacji marketingowej mają prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody może nastąpić w sposób dowolny, wystarczy, żeby dotarło do Organizatora, w szczególności na adres ochrona_danych_osobowych@promag.pl. Wycofanie zgody Uczestnika, który otrzymał preferencyjną cenę udziału w Wydarzeniu, nie powoduje konieczności zapłaty ceny standardowej. Ponadto Uczestnicy mają m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich ilości oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Organizatora dostępnej pod adresem https://promag.pl/Polityka_prywatnosci,8970.html


30.    Jeżeli Uczestnicy wyrazili zgodę dot. komunikacji marketingowej, Organizator udostępni ich dane osobowe Partnerowi Wydarzenia, który jest odrębnym administratorem danych osobowych.


31.    Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.


02.06.2023, Poznań

bottom of page