top of page

REGULAMIN KONKURSU PROMAG W SERWISIE LINKEDIN

 

Organizatorem konkursu jest PROMAG S.A. z siedzibą przy ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013278, posiadającą NIP: 7780040905,

zwany dalej „Organizatorem”.

 

I. DEFINICJE

  1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „WYGRAJ BILET NA VI FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI ONLINE” organizowany w ramach serwisu społecznościowego Linkedln® na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Organizator – PROMAG S.A. z siedzibą przy ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, NIP: 7780040905

  3. Uczestnik zabawy - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest przekazanie wybranej osobie bezpłatnego biletu na VI Forum MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI ONLINE, które odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. Wydarzenie to ma charakter                                e-konferencji i wymaga posiadania danych dostępu do streamingu na żywo.

2.Nagroda przysługiwać będzie osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na jedno wybrane pytanie konkursowe (z 3 pytań konkursowych).

3. Konkurs jest organizowany na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest fundatorem nagród w konkursie.

4. Regulamin jest dostępny na stronie forum.promag.pl

5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie swojego komentarza – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie konkursu.

6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Linkedln®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Linkedln®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Linkedln®. Organizator zwalnia w całości serwis Linkedln od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z konkursu.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Linkedln® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Prawo udziału w konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Linkedln®;

d) nie jest pracownikiem, stażystą, praktykantem w firmie Organizatora

e) nie jest pracownikiem firm konkurencyjnych w stosunku do firmy Organizatora

f) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

g) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach związanych z konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

 

IV. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA ZABAWY

1. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na pytanie którego tematem jest automatyzacja przedsiębiorstwa. Organizator pozostawia Uczestnikom konkursu dowolność na które z 3 postawionych pytań udzielą odpowiedzi.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.09.2020 o godz. 8.00 i trwa do dnia 30.09.2020 do godz. 24.00.

3. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

V. PRZEBIEG ZABAWY

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać swoją odpowiedź na pytanie konkursowe na adres e-mail: marketing@promag.pl do 30.09.2020 r.

2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą uwzględniane pod uwagę w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o nagrodę.

4. Laureat konkursu zostanie ogłoszeny na ścianie (wallu) Fanpage'a https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/ nie później niż 5 dni po zakończeniu konkursu.

5. Publikacji, o której mowa w punkcie V.4 będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Linkedln® danego Laureata konkursu.

 

VI. NAGRODY

1. W konkursie przewidziano następującą nagrodę:

jeden bezpłatny bilet na VI FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI ONLINE w dniu 15.10.2020 r.

 

VII. WYDANIE NAGRODY

1. Laureat konkursu najpóźniej dzień przed VI FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI ONLINE otrzyma od Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej Linkedln lub mailowo dane dostępowe do bezpłatnego streamingu wydarzenia.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej nagrody włącznie.

3. Laureat konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Linkedln®. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni o niej za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

bottom of page