top of page

Regulamin konkursu PROMAG S.A. w serwisie LinkedIn®

„WYGRAJ BILET NA VIII FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI”

z dnia 07.08.2023

 

 

Organizatorem konkursu jest PROMAG S.A. z siedzibą przy ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto                         i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013278, posiadającą NIP: 7780040905,

zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. DEFINICJE

 1. Konkurs - konkurs prowadzony pod nazwą „WYGRAJ BILET NA VIII FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI” organizowany w ramach serwisu społecznościowego LinkedIn® na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”);

 2. Organizator - PROMAG S.A. z siedzibą przy ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań,
  NIP: 7780040905;

 3. Uczestnik konkursu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest przekazanie wybranej osobie bezpłatnego biletu na VIII FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI, które odbędzie się w dniu 04.10.2023 w Centrum Techniki Magazynowej
  PROMAG w Poznaniu. Wydarzenie to ma charakter edukacyjny.

 2. Nagroda przysługiwać będzie osobie, która jest obserwującym strony firmowej PROMAG S.A.
  w serwisie LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/ i udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki wzrost wydajności osiągnięto w wyniku wdrożenia systemu AutoMAG Pick w stosunku do ręcznej kompletacji?”, najbardziej zbliżonej do rzeczywistej wartości.

 3. Konkurs jest organizowany na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest fundatorem nagrody
  w konkursie.

 4. Regulamin jest dostępny w poście konkursowym na osi czasu w serwisie LinkedIN.

 5. Przystępując do Konkursu, poprzez umieszczenie komentarza, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie Konkursu.

 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem LinkedIn®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu LinkedIn®. Wszelkie dane osobowe
  i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi,
  a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu LinkedIn®. Organizator zwalnia w całości serwis LinkedIn® od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

 8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem osi czasu strony firmowej w serwisie LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/.

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie LinkedIn®;

  4. jest obserwującym strony firmowej Organizatora w serwisie LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/;

  5. nie jest pracownikiem, stażystą, praktykantem w firmie Organizatora;

  6. nie jest pracownikiem firm konkurencyjnych w stosunku do firmy Organizatora;

  7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

  8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu nagrody zgodnie z pkt. IX Regulaminu.

 

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

„Jaki wzrost wydajności osiągnięto w wyniku wdrożenia systemu AutoMAG Pick w stosunku do ręcznej kompletacji?”.

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.08.2023 o godz. 10.00 i trwa do dnia 17.08.2023 do godz. 23.59.

 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

                                                                                                                                                                                 

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym,                      z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika serwisu LinkedIn® należącego do Uczestnika, odpowiedź na pytanie konkursowe podane w pkt. IV.1.

 2. Brana pod uwagę będzie tylko i wyłącznie jedna, pierwsza odpowiedź danego użytkownika pod postem konkursowym.

 3. W przypadku wielu prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe o wygranej decydować będzie ich kolejność chronologiczna.

 4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 5. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o nagrodę.

 6. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na osi czasu na stronie firmowej w serwisie LinkedIn®  https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/ nie później niż 5 (słownie: pięciu) dni po zakończeniu Konkursu.

 7. Publikacji, o której mowa w pkt. V.6 będzie podlegała nazwa użytkownika serwisu LinkedIn® danego Laureata Konkursu.

 

 

 1. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę:
  jeden bezpłatny bilet uprawniający do uczestnictwa jednej osoby w VIII FORUM MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI w dniu 04.10.2023 w Centrum Techniki Magazynowej PROMAG w Poznaniu. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie Organizatora https://www.forum.promag.pl/.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody w przypadku udzielenia kilku poprawnych odpowiedzi przez Uczestników konkursu. Równocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli będą uzasadniać to względy merytoryczne.

 

 1. WYDANIE NAGRODY

 1. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozstrzygnięcia Konkursu skontaktować się z Organizatorem mailowo na adres marketing@promag.pl w celu umówienia sposobu odbioru nagrody.

 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia danych  oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej nagrody włącznie.

 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze ani przekazania prawa do nagrody innej osobie.

 

 1. REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji.

 2. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@promag.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. tytuł wiadomości: Konkurs na LinkedIn – reklamacja;

 2. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie LinkedIn®;

 3. dane kontaktowe: numer telefonu, adres email;

 4. dokładny opis i powód reklamacji;

 5. treść żądania.

 1. Reklamacje rozpatruje Organizator.

 2. Reklamację można składać w czasie obowiązywania Konkursu oraz do 14 (słownie: czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.

 3. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator prześle drogą elektroniczną odpowiedź na reklamację na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i organizacji konkursu oraz postępowania reklamacyjnego zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Uczestnika Konkursu:

 1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie LinkedIn®;

 2. dane kontaktowe: numer telefonu, adres email.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

 2. W momencie usunięcia danych użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi,
  że przetwarzanie danych narusza RODO.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.

 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na stronie firmowej.                             w serwisie LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie firmowej pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na osi czasu na stronie firmowej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone                              w Regulaminie.

 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie firmowej w serwisie LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/promag-s-a-/.

bottom of page